Ramashram Satsang Mathura

The Holy Trio

Param Guru Mahatma Ramchandra Ji
Param Guru Mahatma Ramchandra Ji
Samarth Guru Param Sant Dr Chaturbhuj Sahay Ji
Samarth Guru Dr. Chaturbhuj Sahay Ji
Samarth Guru Param Sant Jia Maa
Samarth Guru Jia Maa Indira Devi Ji

Patron Saints of Ramashram

Param Sant Manmohan Lal Ji
Param Sant Manmohan Lal Ji
Param Sant Navneet Hridaya Dr Brijendra Kumar Ji
Navneet Hridaya Dr. Brijendra Kumar Ji
Param Bhagwat Pandit Mihilal Sharma Ji
Param Bhagwat Mihilal Sharma Ji


Param Sant Yug Purush Hemendra Kumar Ji
Yug Purush Hemendra Kumar Ji
Param Sant Prem Murti Narendra Kumar Ji
Prem Murti Narendra Kumar Ji
Param Sant Viral Bhai Sahib Ji
Viral Bhai Sahib Ji